top of page
Minnesota Department of Human Services logo.

Lub Vas Sab Rau Kev Ua Kom Muaj Cov Neeg Ua Hauj Lwm HCBS

Yeeb Yaj Kiab: Nyiaj Pab Ua Kom Muaj Cov Neeg Ua Hauj Lwm HCBS - Lus Me Ntsis Ua Ntej thiab Yuav Mus Thov Li Cas:
English | Español | Lus Hmoob | Af Soomaali | Pусский | ကညီ

Cov nyiaj tau los them cov nyiaj tau txais kev tuav pov hwm tau tas lawm thiab peb tsis lees txais cov ntawv thov rau cov nyiaj tuav pov hwm.

 

Cov ntawv thov rau cov nyiaj tshwj xeeb khaws cia tau pom zoo ua ntej-ua ntej-ua haujlwm raws li lawv tau txais.

 

Ua tsaug rau koj ntxiv rau koj qhov kev txaus siab rau Retention Bonuses HCBS Workforce Development Grant.

Keeb Kwm

Minnesota Cov Txwj Laus Sau Kev Cai Lij Chcoj tau tsim ib qhov nyiaj pab coj los ua kom muaj tib neeg ua thiab kom tsis txhob muaj tawm Cov Hauj Lwm Pab Tib Neeg Hauv Tsev thiab Hauv Lub Zej Zos (Home and Community-Based Services) (HCBS) uas yuav mus ua cov hauj lwm HCBS pab cov tib neeg xiam oob qhab thiab/los sis muaj hnub nyoog siab lawm.

 

Cov Nyiaj Pab Uas Muaj Rau Neeg Thov Ob (2) zaug nyiaj pub ua kev zoo siab rau cov neeg tsis tawm hauj lwm uas yog tau ib zaug $575

Cov tib neeg uas lawv tau ua cov hauj lwm HCBS ncaj qha rau tib tus neeg los sis tib lub chaw xa lawv mus ua hauj lwm uas ua tau tsawg kawg los yeej yog li ntawm ob (2) xyoos hauv ua kev txiav se thiab lawv yeej khwv tau nyiaj li ntawm 300% los sis tsawg tshaj theem uas tsoom fwv muab tso hais tias yog neeg pluag tom qab txiav se tawm yeej tsim nyog tau nyiaj pub ua kev zoo siab rau kev tsis tawm hauj lwm ob (2) zaug uas yog tau $575 rau ib zaug nyob rau lub sij hawm thaum Lub Plaub Hlis, Tim 1, 2023 mus txog Lub Peb Hlis, Tim 15, 2024, los sis yeej tau zoo li qhov tseem tshuav nyiaj coj los muab rau lawv.

 • Cov ntawv thov uas peb tau txais thaum Lub Plaub Hlis, Tim 1, 2023 mus txog Lub Kaum Ob Hlis, Tim 31, 2023 yeej muaj qhov yuav tau cov nyiaj pub ua kev zoo siab rau cov neeg tsis tawm hauj lwm li ob (2) zaug uas yog tau $575 rau ib zaug.

  • Peb yuav muab thawj qhov nyiaj pub ua kev zoo siab xa tawm hauv xyoo 2023 yog thaum twg peb muab tsab ntawv thov coj los txheeb xyuas thiab pom hais tias muaj tseeb tag. Peb yuav muab qhov nyiaj pub ua kev zoo siab zaum ob xa tawm thaum Lub Ib Hlis 2024. Peb yuav sau ib tsab email mus qhia rau cov neeg ua hauj lwm paub yog thaum twg peb yuav xa qhov nyiaj pub ua kev siab zaum ob mus rau lawv thiab lawv yeej tsis tag yuav rov qab xa ib tsab ntawv thov tuaj rau peb li.

 • Cov ntawv thov uas peb tau txais thaum Lub Ib Hlis, Tim 1, 2024 mus txog Lub Peb Hlis, Tim 15, 2024 yeej muaj qhov yuav tau ib (1) qhov nyiaj pub ua kev zoo siab rau cov neeg tsis tawm hauj lwm uas yog tau $575.

Leej Twg Thiaj Li Yuav Tsim Nyog Tau

Cov tib neeg uas lawv tau ua cov hauj lwm HCBS ncaj qha rau tib tus neeg los sis tib lub chaw xa lawv mus ua hauj lwm uas ua tau tsawg kawg los yeej yog li ntawm ob (2) xyoos hauv ua kev txiav se thiab lawv yeej khwv tau nyiaj li ntawm 300% los sis tsawg tshaj theem uas tsoom fwv muab tso hais tias yog neeg pluag tom qab txiav se tawm yeej tsim nyog tau nyiaj pub ua kev zoo siab rau kev tsis tawm hauj lwm yog hais tias lawv yeej muaj thiab ua tiav txhua yam zoo li muaj nyob nram qab no.

Yuav Ua Li Cas Es Thiaj Li Yuav Tsim Nyog Tau

Yuav kom tau cov nyiaj pub ua kev zoo siab rau kev tsis tawm hauj lwm, cov neeg ua hauj lwm yuav tsum muaj thiab yuav tsum ua tiav peb yam uas yuav tsum tau muaj los sis ua nyob hauv qab no.

Qhov Yuav Tsum Tau Muaj los sis Yuav Tsum Tau Ua Tiav #1

Cov neeg ua hauj lwm lawv yeej ua cov hauj lwm HCBS ncaj qha rau tib neeg yuav tsum khwv tau nyiaj li ntawm 300% los sis tsawg tshaj theem uas tsoom fwv muab tso hais tias yog neeg pluag. Cov lus qhia theem muab tso hais tias yog neeg pluag yeej yog muab saib raws li qhov hais tias saib cov neeg nyob hauv koj yim neeg muaj pes tsawg leej thiab saib qhov nyiaj uas koj yim khwv tau los tom qab txiav se tawm tag yog tau ntau npaum li cas. Cov lus qhia txog theem muab tso hais tias yog neeg pluag yog cov lus uas peb muab teev tseg rau hauv qab no. Yog koj tsis paub meej hais tias saib koj puas yuav ib tus neeg uas muaj txhua yam zoo li cov lus qhia ntawm no, nug koj lub chaw hauj lwm/lub chaw xa koj mus ua hauj lwm los sis tus neeg npaj koj cov ntawv ua se.

Screenshot 2023-06-15 at 3.00.52 PM.png

Qhov pov thawj ntawm yim neeg cov nyiaj khwv tau los

Los mus ua kom peb muaj pov thawj rau koj yim neeg cov nyiaj khwv tau los, peb yuav hais kom koj muab koj tsab ntawv ua se hauv xyoo 2022 uas yog tsoom fwv daim ntawv ua se 1040, 1040EZ los sis 1040A coj los luam ib tsab thiab muab xa nrog koj tsab ntawv thov. Koj los kuj tseem yuav tsum tau muab cov neeg nyob hauv koj yim neeg cov ntawv ua se tsoom fwv hauv xyoo 2022 uas lawv tau mus zwm ua se coj los luam ib tsab thiab muab xa nrog koj tsab ntawv thov. Yog koj yim neeg cov nyiaj khwv tau los yeej tseem tsis tau ntau txog qhov yuav tsum tau mus zwm ntawv ua se, muab ib daim W-2 Uas Qhia Nyiaj Ua Hauj Lwm thiab Qhia Txog Se hauv xyoo 2022 rau txhua tus neeg laus nyob hauv koj yim neeg coj los luam thiab muab xa nrog koj tsab ntawv thov.

Cov lus txhais ntawm yim neeg

Ib yim neeg yog txhais hais tias nws yog tus neeg thov nrog tus txij nkawm thiab cov neeg nws saib xyuas nyob hauv txoj kev ua se. Siv cov lus tswj ntawm no thaum yuav suav cov neeg nyob hauv koj yim neeg: Suav koj tus txij nkawm yog neb yeej muaj ntawv sib yuav raws txoj cai. Yog koj tau muab ib cov neeg tso hais tias lawv yog cov neeg koj saib xyuas nyob hauv koj cov ntawv ua se xyoo tag los no, muab lawv suav rau hauv koj yim neeg. Yog yeej tsis muab lawv tso hais tias yog cov neeg koj saib xyuas, tsis txhob suav lawv.

 

Qhov Yuav Tsum Tau Muaj los sis Yuav Tsum Tau Ua Tiav #2

Cov neeg thov yuav tsum yog cov uas ua cov hauj lwm HCBS ncaj qha rau cov tib neeg xiam oob qhab thiab/los sis cov tib neeg uas lawv muaj hnub nyoog siab lawm. Qhov ntawm no yeej yog suav cov hauj lwm mus pab ib tus neeg tu tus kheej (PCA), nrog rau ntau ntau txoj hauj lwm uas mus pab tib neeg ncaj qha. Yog koj tsis paub meej hais tias saib koj txoj hauj lwm puas yog ib txoj hauj lwm HCBS, koj yeej:

 • Nug tau mus rau koj lub chaw hauj lwm/lub chaw xav koj mus ua hauj lwm yog koj xav paub meej.

 • Rau tej cov hauj lwm, tiam sis tsis yog tag nrho txhua txoj hauj lwm, koj yeej mus nrhiav tau koj lub chaw hauj lwm nyob ntawm DHS Licensing Information Lookup lub vas sab, uas yuav qhia nyob ntawm phab ntawv koj nrhiav tau hais tias “Type of service (Yam hauj lwm dab tsi)”.

 • Nug ib tus neeg tuav ntaub ntawv rau ib haiv neeg qhab los sis rau lub nroog uas koj ntseeg thiab nws yog tus tuav koj cov ntaub ntawv.

 • Mus xyuas ntawm cov chaw muaj los sis neeg ua cov hauj lwm HCBS yog xav paub ntxiv txog cov hauj lwm ntawd.

 

Los mus ua kom paub meej hais tias saib koj puas yog ib tus neeg ua cov hauj lwm HCBS ncaj qha rau tib neeg, peb yuav hais kom koj xa:

Qhov Yuav Tsum Tau Muaj los sis Yuav Tsum Tau Ua Tiav #3

Cov neeg thov yuav tsum yog cov uas ua cov hauj lwm HCBS ncaj qha rau cov tib neeg xiam oob qhab thiab/los sis cov tib neeg uas lawv muaj hnub nyoog siab lawm uas ua tau tsawg kawg los yeej yog li ntawm ob (2) xyoos hauv kev txiav se rau tib tus neeg los sis ib lub chaw xa neeg mus ua hauj lwm. Qhov ntawm no yeej yog suav cov hauj lwm mus pab ib tus neeg tu tus kheej (PCA), nrog rau ntau ntau txoj hauj lwm uas mus pab tib neeg ncaj qha.

Los mus ua kom peb paub meej hais tias koj yeej tau ua cov hauj lwm HCBS uas ua tau tsawg kawg los yeej yog li ntawm ob (2) xyoos hauv kev txiav se rau tib tus neeg los sis tib lub chaw uas xa neeg mus ua hauj lwm, koj yuav tsum tau muaj

Yuav Mus Thov Li Cas

Tom qab koj lees paub hais tias koj yeej tsim nyog mus thov, nias lub pob hais tias “Mus Thov Tam Sim No” nyob hauv qab kawg ntawm phab ntawv. Ua ntej koj thov, xyuas kom meej hais tias koj yeej muaj cov ntaub ntawv nram qab no:

 1. Pov thawj rau cov nyiaj khwv tau los. Peb yuav hais kom koj muab koj tsab ntawv ua se hauv xyoo 2022 uas yog tsoom fwv daim ntawv ua se 1040, 1040EZ los sis 1040A coj los luam ib tsab thiab muab xa nrog koj tsab ntawv thov. Koj los kuj tseem yuav tsum tau muab cov neeg nyob hauv koj yim neeg cov ntawv ua se tsoom fwv hauv xyoo 2022 uas lawv tau mus zwm ua se coj los luam ib tsab thiab muab xa nrog koj tsab ntawv thov.

 2. Pov thawj rau kev ua hauj lwm rau ob (2) xyoos tag los no hauv kev txiav se. Los mus ua kom peb paub meej hais tias koj yeej yog ib tus neeg ua coj hauj lwm HCBS ncaj qha rau tib neeg, peb yuav hais kom koj xa koj daim W-2 Uas Qhia Nyiaj Ua Hauj Lwm thiab Qhia Se hauv xyoo 2022 thiab 2021 thiab koj tus UMPI naj npawb (cov neeg ua hauj lwm PCA).

Muaj lus nug?

 • Yog muaj lus nug hais txog qhov hais tias saib puas yog koj ua cov hauj lwm HCBS rau cov tib neeg xiam oob qhab thiab cov neeg uas muaj hnub nyoog siab lawm, koj yeej:

  • Nug tau mus rau koj lub chaw hauj lwm/lub chaw xav koj mus ua hauj lwm yog koj xav paub meej.

  • Rau tej cov hauj lwm, tiam sis tsis yog tag nrho txhua txoj hauj lwm, koj yeej mus nrhiav tau koj lub chaw hauj lwm nyob ntawm DHS Licensing Information Lookup lub vas sab, uas yuav qhia nyob ntawm phab ntawv koj nrhiav tau hais tias “Type of service (Yam hauj lwm dab tsi)”.

  • Nug ib tus neeg tuav ntaub ntawv rau ib haiv neeg qhab los sis rau lub nroog uas koj ntseeg thiab nws yog tus tuav koj cov ntaub ntawv.

  • Mus xyuas ntawm cov chaw muaj los sis neeg ua cov hauj lwm HCBS yog xav paub ntxiv txog cov hauj lwm ntawd.

 • Yog muaj lus nug qhia txog kev tsim nyog tau qhov kev pab cuam, qhia txog qhov hais tias saib koj puas tsim nyog tau ib cov nyiaj pub ua kev zoo siab rau kev tsis tawm hauj lwm, los sis yog xav tau kev pab rau kev ua kom tiav txhua yam uas yuav tsum tau ua thiaj li yuav tau cov nyiaj pub ua kev zoo siab rau kev tsis tawm hauj lwm, nug koj lub chaw hauj lwm/lub chaw xa koj mus ua hauj lwm.

 • Yog muaj lus nug txog kev muab pov thawj rau cov nyiaj khwv tau los, nug koj lub chaw hauj lwm/lub chaw uas xa kom mus ua hauj lwm los sis tus neeg npaj koj cov ntawv ua se.

 • Yog muaj lus nug los sis muaj teeb meem hais txog koj tsab ntawv thov, sau email mus rau retentionbonuses@togevents.com. Tsis txhob muab koj cov ntawv ua se xa mus rau tus email ntawm no. Peb yuav tsis kam txais cov ntawv thov uas neeg xa hauv email tuaj.

Copyright © 2023 | The Odyssey Group LLC. All Rights Reserved

bottom of page